Privacybeleid

Waarom dit privacy statement?

Als Kinderopvang Little People de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan
behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

Kinderopvang Little People vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar
cliënten, (tijdelijke) werknemers/studenten/vrijwilligers (verder te noemen medewerkers),
zakelijke relaties en websitebezoekers van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens
zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.


Kinderopvang Little People B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 62342282.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Little People verzamelt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het verlenen van
kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang) en vroeg/voorschoolse educatie en
het voldoen aan wettelijke verplichtingen die daarmee samenhangen.

Daarbij verzamelt Little People ook medische gegevens omtrent uw kind, voor zover deze
noodzakelijk zijn voor het welzijn en de bescherming van uw kind.

Voor zover persoonsgegevens niet strikt noodzakelijk zijn voor bovenstaande
verwerkingsdoelen, dan vragen we expliciet toestemming. Hierbij gaat het met name over
gebruik van foto/film en het delen van informatie met het zorg advies team dat helpt om
ervoor te zorgen dat kinderen met extra behoeftes van de juiste hulp worden voorzien.

Wij verstrekken geen gegevens aan anderen voor marketingdoeleinden.


Welke gegevens verwerken wij?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op
onze website (www.kinderopvanglittlepeople.nl), u zich inschrijft op één van onze
vestigingen of op andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via telefoon, email of een online
message service) en/of wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een
oriëntatie. Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op
publieke middelen (waaronder Facebook.com) waaruit zou kunnen blijken dat u
geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

De navolgende gegevens worden geregistreerd:

 • Gegevens van de ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen die in de opvang zijn geplaatst of
  voor wie om plaatsing in de opvang verzocht is.

 • Gegevens van kinderen die in de opvang zijn geplaatst of voor wie om plaatsing in de
  opvang verzocht is.

 • Gegevens van (eventueel toekomstige) medewerkers.
 

Van de ouder(s)/verzorger(s) worden geregistreerd:

 • Naam, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, telefoon thuis &
  werk & eventuele extra noodnummers i.v.m. bereikbaarheid bij ziekte van het kind;

 • Bankrekeningnummer, naam rekeninghouder;
 • Hoogst genoten opleiding, handtekening.
  Van het kind wordt geregistreerd:

 • Inschrijfdatum, de naam, de voornamen, geboortedatum, nationaliteit, BSN, de soort
  kinderopvang die gewenst/geboden wordt, de dagdelen waarvoor opvang
  gewenst/geboden wordt,

 • Gegevens betreffende de gezondheid (zoals inentingen, ziekten die het kind gehad
  heeft), alsmede andere gegevens die voor een verantwoorde opvang en verzorging van
  belang zijn;

 • Voortgangsrapportage van het welbevinden, de vaardigheden en bekwaamheden van
  het kind.

  Van de (eventueel toekomstige) medewerkers wordt geregistreerd:

 • De naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, BSN,
  woonadres, telefoonnummer thuis en mobiel, noodnummer, email.

 • Curriculum Vitea, pasfoto, opleidingen, cursussen, diploma’s, eventuele publiekelijke
  LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens, informatie n.a.v. het
  inwinnen van de door (eventueel toekomstige) medewerker verstrekte referenties.

 • VOG
 • Loongegevens: salaris(schaal), loonstrook, reiskosten, heffingen, bankrekeningnummer,
  naam rekeninghouder, pensioenfonds.

 • Datum in diensttreding, werkuren, functie
 • Ziekteverzuim
 • Handtekening
 • Feedback vanuit cliënten of andere medewerkers over de door medewerker uitgevoerde
  taken.


Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. De persoonsgegevens van u en uw
kind(eren) zijn beveiligd met toegangsbeveiliging. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk
voor onze medewerkers, voor zover zij de informatie nodig hebben voor hun functioneren
en in het belang van u en uw kind.

Wanneer u op onze website het contactformulier invult, wordt deze versleuteld verzonden.
De ‘Ouders only’ pagina is extra beschermd en kan alleen bezocht worden als een
ouder/verzorger zich daarvoor geregistreerd heeft en is daarmee beveiligd door middel van
een zelfgekozen wachtwoord. Wij maken geen gebruik van cookies.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens van u en uw kinderen zolang u bij ons diensten afneemt. Maar ook
daarna zullen wij uw gegevens nog enige tijd bewaren. Wij bewaren uw gegevens in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Uiteraard wordt ook in
deze periode uw privacy gewaarborgd.


Welke bijzondere rechten heeft u?

Het kan zijn dat u inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u en/of uw kind(eren)
verwerken, deze wilt wijzigen of verwijderen. Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij
onze administratie door een email te sturen naar
info@kinderopvanglittlepeople.nl.
Voordat antwoord wordt gegeven op uw verzoek kan Kinderopvang Little People contact
met u opnemen ter verificatie. Kinderopvang Little People zal zo snel mogelijk, maar binnen
een maand, op uw verzoek reageren.


Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u
vindt dat onze organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u
inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent
met de reactie? Neem dan altijd contact met onze administratie op. Kunt u er samen niet
uitkomen, dan beschikt Little People over een klachtenprocedure. Uiteraard heeft u altijd
het recht om direct een melding te maken bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Kinderopvang Little People behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen.
Een actuele versie van de privacy statement is altijd te vinden op onze website.

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352