Oudercommissie

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Dit in samenwerking met Little People. De oudercommissie onderhoudt daarom contact met de ouders, de organisatie en de GGD. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.

Dankzij het medezeggenschapsrecht (het adviesrecht) van de oudercommissie, dat is vastgelegd in de Wet Kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • de openingstijden;
  • het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • de prijs van de kinderopvang.

Wie zit er in de oudercommissie?

In de oudercommissie zitten ouders van kinderen die op verschillende locaties van Little People gebruik maken van verschillende vormen van opvang zoals het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en peuterwerk. De ouders vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de verschillende locaties worden opgevangen.

Elke ouder met een kind dat naar Little People gaat, kan in de oudercommissie namens de betreffende locatie plaatsnemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

De oudercommissie komt tenminste 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders naar voren komen. Ook wordt advies gegeven over punten die door de leiding van Little People worden aangedragen. Verder helpt de oudercommissie bij het organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten en themabijeenkomsten.

Mocht u vragen hebben voor de oudercommissie of belangstelling hebben om plaats te nemen in de oudercommissie, dan kunt u ons telefonisch bereiken.

U kunt ook meedenken!

Hoe? De oudercommissie vergadert regelmatig, vaak samen met een afvaardiging van Kinderopvang Little People. We zouden het leuk vinden als u eens bij een vergadering aanwezig bent. Dan kunt u met ons meepraten over zaken die van belang zijn voor uw kind én voor u! De agenda van de vergadering is van te voren opvraagbaar. Als u dan nog zaken mist, kunt u die gerust bij ons aangeven. Wij stellen dit zeer op prijs! Van elke vergadering worden ook notulen gemaakt. Deze kunt u altijd opvragen.

Voor vragen, opmerkingen en ideeën of om u aan te melden voor een vergadering, kunt u altijd één van onze medewerkers even aanspreken op de groep of ons bellen.

Nieuws vanuit de Oudercommissie

Op het besloten deel van de website komt meer informatie te staan vanuit de Oudercommissie, waaronder notulen en het jaarverslag. Deze informatie ligt ook op de opvanglocaties.

Download hier:

Reglement Oudercommissie

Huisreglement

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Wildheuvel
Wildheuvel 15-17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352

 

Locatie Wilhelminadorp
Verleunstraat 27
5684 TT Best
0499-850 352

Locatie Heuveleind-Heivelden
Wildheuvel 17-19
5685 CD Best
0499-850 352

Locatie Naastenbest
Koningin Emmalaan 27
5684 BA Best
0499-850 352