Veel gestelde vragen

Kinderopvang Little People | BSO Next Step

Is Little People een erkende opvang?

Ja, Little People is een erkend kinderopvangcentrum dat voldoet aan alle kwaliteitscriteria. Dat betekent dat we opgenomen zijn in het landelijk register kinderopvang (LRK). Daardoor heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Bij de adresgegevens op de locatiepagina’s staan de LRK-nummers vermeld.

Heb ik recht op teruggave van de belastingdienst?

Ja,  Little People is opgenomen in het LRK. U kunt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoe hoog die toeslag is, is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Wanneer en hoe krijg ik facturen?

Little People stuurt u maandelijks aan het begin van de maand een factuur. Deze factuur voldoet u via automatische afschrijving. Deze automatische machtiging ontvangt u bij de inschrijving ter goedkeuring en ondertekening.

Hoe kom ik aan mijn jaaropgave?

Little People stuurt in januari automatisch een jaaropgave van het voorgaande kalenderjaar. Deze jaaropgave wordt eenmalig verstrekt. Deze heeft u nodig voor uw jaarlijkse belastingaangifte. Bewaart u deze dus goed!

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

U meldt uw kind telefonisch ziek tussen 7.00 en 9.00 uur. Ziekmeldingen voor de BSO kunt u tot 14.30 uur telefonisch doorgeven. Let op: het is belangrijk dat u ook telefonisch uw kind na de ziekteperiode weer aanmeldt bij de opvang! Dit kunt u telefonisch doen tussen 7.00 en 9.00 uur of tussen 17.00 en 18.30 uur. U kunt dit ook eventueel bij het afhalen van broertjes/zusjes doorgeven aan onze leid(st)er.

 

Wanneer mag mijn kind niet naar de opvang?

Kinderen met koorts (boven 38° C) kunnen niet naar de opvang komen. Kinderen met besmettelijke ziektes kunt u beter ook thuis houden. Overleg dit altijd met de medewerker van de opvang. Heeft u kind een besmettelijke ziekte? Geeft u dit dan aan ons door, zodat wij ouders hierover kunnen informeren.

Wat moet ik doen als mijn kind tijdens de opvang medicijnen nodig heeft?

U moet als ouder toestemming geven aan Best Kinderopvang om medicijnen toe te dienen. U vult daarvoor een medicatieformulier in en ondertekent dat. Op dit formulier staat welke medicijnen uw kind gebruikt, wat de dosis is en hoe de kinderopvang dit toedient. Op het formulier komt een aantekening van de medewerker wanneer het medicijn is toegediend. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind de medicijnen bij zich heeft en mee naar huis neemt. Als uw kind tijdens de opvang medicijnen krijgt, wordt u hiervan schriftelijk (bijvoorbeeld in het crecheboek of via een briefje) op de hoogte gesteld.

Wat moet ik doen als mijn kind een allergie heeft?

Bespreek dit tijdens de intake. Vanzelfsprekend houden we er in de opvang rekening mee. Mocht uw kind medicijnen nodig hebben tegen de allergie, dan ontvangt u een medicatieformulier bij de intake.

Wat gebeurt er als een medewerker ziek is?

Little People is dan verantwoordelijk voor de vervanging van deze medewerker.

Wat moet ik doen als iemand anders mijn kind komt brengen/halen?

Wij hechten uitermate grote waarde aan de veiligheid van uw kinderen. Daarom gelden strenge regels bij het brengen of ophalen door andere personen dan de ouders. Uit veiligheidsoverwegingen moet u dit tijdig (minimaal 1 dag van te voren) en persoonlijk doorgeven aan onze medewerker. Bij voorkeur komt uw vervanger dan mee om even persoonlijk kennis te maken bij onze opvang, zodat we een ‘gezicht bij een naam’ kennen. Bij calamiteiten kunt u telefonisch doorgeven wie uw kind komt brengen of halen. U geeft altijd de naam op van degene die uw kind ophaalt. Ook geeft u aan wat de relatie tot het kind is (opa, oma, oom, tante, vriend of kennis van ouder). U geeft ook een (mobiel) telefoonnummer op van degene die uw kind komt ophalen. Degene die uw kind brengt of ophaalt moet zich verplicht legitimeren, zodat we kunnen controleren of we uw kind aan de juiste persoon overdragen. Bij twijfel of onduidelijkheid neemt de medewerker telefonisch contact met u op om na te vragen of uw kind overgedragen mag worden aan uw vervanger.

Wanneer moet ik aangeven dat mijn kind op vakantie gaat?

Ook al zijn wij zeer flexibel ingesteld, vinden we het fijn om een maand van te voren te weten indien u op vakantie gaat. Dan kunnen we daar met onze planningen rekening mee houden.

Verzorgt Kinderopvang Little People ook tussenschoolse opvang?

Nee. Tussenschoolse opvang is de verantwoordelijkheid van de basisschool die uw kind bezoekt. Basisscholen De Paersacker en De Heydonck hanteren beiden een continurooster.

Hoe regel ik de overgang van dagopvang of peuterspeelzaal naar buitenschoolse opvang?

U hoeft uw kind niet apart in te schrijven voor buitenschoolse opvang. Uw kind stroomt automatisch door naar de BSO. Wilt u geen gebruik maken van onze BSO? Zeg dan tijdig uw contract op!

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Natuurlijk doen we er alles aan om klachten te voorkomen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze opvang, bespreekt dit dan meteen met onze medewerker. Zo voorkomt u dat irritaties en ongenoegen onnodig oplopen. De medewerker neemt u klacht altijd serieus en zal deze bespreken met de directie. De directie zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de klacht te bespreken en een aanvaardbare oplossing voorstellen. De leidraad voor de behandeling van klachten staat uitgebreid beschreven in onze klachtenregeling.

Is er momenteel een wachtlijst?

Het beste is contact met ons op te nemen en te vragen naar de meest actuele gegevens. Sommige groepen op sommige dagen zijn goed bezet terwijl er op andere groepen of dagen wellicht wel mogelijkheden zijn. Het zijn altijd momentopnames. Wij helpen u dus graag en bespreken de mogelijkheden tijdens een kennismaking met u door!

Hoe zeg ik op?

Opzeggen doet u schriftelijk: per brief of e-mail naar info@kinderopvanglittlepeople.nl
De opzegtermijn is 1 maand.

Typ uw zoekwoorden en druk op Enter om te zoeken